Algemene Voorwaarden Depp.

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Food by Depp zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel schriftelijk is bevestigd. Uitsluitend na schriftelijke of per email bevestiging is een opdracht tot stand gekomen.

Artikel 3 Wijzigingen

3.a. Wanneer u een opdracht wenst te wijzigen, is dit uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk.

3.b. Wijzigingen over de invulling van de opdracht en/of het aantal personen kan tot uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht tenzij anders overeengekomen.


Artikel 4 Prijzen
4.a. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4.b. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Food by Depp behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. deze aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 30% van de offerteprijs door Food by Depp te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuur datum door Food by Depp te zijn ontvangen.

Artikel 6 Annulering

Indien een opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages bedrag verschuldigd:

- Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%.
- Zeven dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 30%.

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend  schriftelijk of per e-mail mogelijk.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging
Food by Depp is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Food by Depp niet is nagekomen.

Food by Depp is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Food by Depp is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht heeft Food by Depp het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, zijn verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.


Artikel 10 Aansprakelijkheid
Food by Depp is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Food by Depp terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Food by Depp nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 12 Eigendom goederen
Schade aan of verlies aan goederen eigendom van Food by Depp door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Food by Depp tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 13 Weigering of beëindiging van orders en opdrachten
Food by Depp behoudt zich het recht voor opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen. Food by Depp heeft te allen tijde het recht opdrachten waarvan de inhoud naar zijn oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Food by Depp te weigeren of de opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Food by Depp heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

Artikel 14 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Food by Depp. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes welke Food by Depp heeft verstuurd.
2. Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.